E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
İHALELERİMİZ
  Geri
AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ İKİNCİ BÖLGE

İhale Bilgileri
İhale Konusu AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ İKİNCİ BÖLGE
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü
İhale Türü Muhtelif İş
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale İptal Edildi
Açıklama

İHALE İLANI

 AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI

İŞİ İKİNCİ  BÖLGE

1.İDARENİN ADI                    : Afyonkarahisar Belediyesi

a. Adres                                 : Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Karaman İş Merkezi Kat:6 Daire:508 AFYONKARAHİSAR

b. Telefon ve Faks Numarası: 0-272 214 42 55 / 0 272-212-09-74

c. Elektronik Posta Adresi    : cevredenetim@afyon.bel.tr

2. İHALE KONUSU

a. Niteliği-Miktarı                 : Afyonkarahisar Belediyesi hizmet sınırları dâhilinde bulunan konut, market, işyeri, satış noktası, kamu kurum ve kuruluşları, iş ve alış veriş merkezleri, okullar, sağlık kurumları, sanayi işletmeleri (İstemeleri halinde ambalaj atıklarını bedelsiz belediyenin toplama sistemine verecek Organize sanayi bölge yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri), vb. yerlerde oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve çevre lisanslı toplama-ayırma tesisine veya geri dönüşüm tesisine kadar taşınması ve ayrıştırılması işi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesine göre açık teklif usulü ile ambalaj atığı bedeli üzerinden 4 (dört) yıl olmak üzere ihaleye sunulmuştur.

b. Yapılacağı Yer, tarih ve Saati: İhale, Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Salonunda 10/02/2021 Çarşamba günü saat 14:15’da yapılacaktır.

c. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhale dosyası Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü-Çevre Denetim Biriminde, ihale saatinden bir saat öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

3. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI VE MUAMMEN BEDEL İLE GEÇİCİ TEMİNATI:

3.1. Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 1.000 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3.2. İhale doküman bedelinin yatırılacağı Hesap No; Vakıfbank TR20 0001 5001 5800 7292 4797 58

3.3. İşin süresi boyunca (4 yıllık) ambalaj atığı bedeli K.D.V hariç 480.000 Türk Lirasıdır.

3.4. Geçici teminat 14400 Türk Lirasıdır. Nakit olması durumunda Afyonkarahisar Belediyesi hesabına yatırılacak, mektup olması durumunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ncı maddesine göre süresiz olacaktır.

4. İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

4.1. İsteklilerin, ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4.2. İhaleye yabancı istekli giremez

4.3.İsteklinin tebligat yapılması için adres belgesi.

4.4 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.

a.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticari Sicil Gazetesi)   

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5 İmza sirkülerini vermesi

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6 İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

4.7 Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

4.8 Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

4.9 Ambalaj atıkları Toplama Araçları Sahiplik Belgesi(ruhsat) veya Kira Sözleşmesi (En az 3 adet),

4.10 Lisanslı bir toplama ayırma tesisinin olması ve bu lisans belgesini ihaleye girebilmek için ihale dosyasına koyması gerekmektedir.

4.11  Geçici teminat mektubu veya Belediye hesaplarına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,

4.12  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.13  İhale dokümanlarına uygun olarak işin yapılacağına dair Noter onaylı taahhütname,

4.14 İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik, idari şartname, sözleşme ve diğer evraklar)

 

 

 

 

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Karaman İş Merkezi Kat:6 Daire:508 AFYONKARAHİSAR
İlgili Telefon 0 272 214 4255
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta cevredenetim@afyon.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 10.2.2021
İhale Saati 14:15
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2022 Bilgi İşlem Merkezi