İmar Şehircilik Müdürlüğü Geri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

1-RUHSAT İSKAN BİRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

-3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2981-3290-3366 sayılı İmar Affı Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu, Belediye Tip İmar Yönetmeliği ve diğer mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile birlikte her türlü çalışmaları yapmak.

-Planlanan alanlarda plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak, denetlemek, planlı bölgelerde yapılacak binaların mimari, statik ve tesisat projelerini inceleyerek onaylamak ve projelerde yapılan tadilatları incelemek ve onaylamak.

            -Teknik Uygulama Sorumluluğu ile ilgili mimar mühendislerin kayıtlarını yapmak.

            -Yapılacak inşaatlara Yapı İzni ( ruhsat ) vermek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara Yapı Kullanma İzni vermek, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı işlemlerini incelemek ve onaylamak.

 

Müracaat halinde bütün talepler değerlendirilmektedir. Amacımız Mevzuatta belirtilen süreden daha önce işlemleri sonuçlandırmaktadır.

Birimimize yapılan müracaatlarda;

-         Yapı Ruhsatları

-         Ruhsat Yenilemeler

-         Toplu Konut Yapı Ruhsatları

-         Tadilat Ruhsatları

-         İlave Ruhsatlar

-         Yeniden Ruhsatlar

-         Güçlendirme Ruhsatları

-         Kat İlavesi Ruhsatları

-         Ek Bina Ruhsatları

-         Yıkım Ruhsatları

-         Kabir Ruhsatları

-         Yapı Kullanma İzin Belgeleri

-         İş Bitirme Belgeleri

-         Ekspertiz Raporları

-         Mimari Proje Kontrolleri

-         Statik Proje Kontrolleri

-         Kat İrtifakı Proje Onayı

-         Kat Mülkiyeti Proje Onayı

-         Yapı Denetim Firmalarının Kayıtlarının Tutulması

-         Geçici Ustalık Belgesi Kayıtların Tutulması

-         Hakediş Dosyalarının İncelenmesi Sisteme İşlenmesi Ve Ödeme İşlemleri

-         Yapı Denetim Sisteminden Ruhsat Onayı Verilmesi Ve Şantiye Şefi Girişi

-         İşyeri Teslim Tutanaklarının Onaylanması Ve Sisteme İşlenmesi

-         İş Bitirme Tutanaklarının Onaylanması Ve Sisteme İşlenmesi

-         Yapı Denetim Firması, Denetçi Ve Kontrol Elemanı Sicil Notu Verilmesi

-         Yapı Denetim Sisteminden Seviye Tespit Onaylarının Yapılması

-         Yılsonu Seviye Tespit Tutanaklarının Onaylanması Ve Yılsonu Hakediş Dosyalarının İncelenerek Hakediş Ödemelerinin Yapılması

-         Sondaj Çalışmalarının Kontrolü

-         Zemin Etüt Raporlarının Kontrolü

-         Asansör Kontrolü

-         Isı Yalıtım Kontrolü

-         Maili İnhidam Durumundaki Binaların Tespiti ve Yıkımı

-         Ruhsatsız Yapıların Tadilatı ve Tamiratı

-         Rölöve Restorasyon Restitüsyon Projelerinin Çizimi ve İncelenmesi

-         Korunması Gerekli Kültür Varlıkları İle İlgili Olarak İhalelerin Yapılması

-         İşyeri Açılış Komisyon Üyeliği

-         Kıymet Takdir Komisyon Üyeliği

-         Geçici Mesken Abonelikleri İçin Bina Tespit Tutanağı Düzenlenmesi

-         TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Kayıtlarının Tutulması

-         Kurumlar arası Yazışmalar

-         Vatandaş Dilekçeleri ( Şikayetler, Talepler ) işlemleri yapılmaktadır.

 

2- PLANLAMA BİRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

-Başbakanlık Makamının emri ve onayı üzerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3194 sayılı İmar Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2981-3290-3366 sayılı İmar Affı Kanunu, 5226 ve 3386 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 2942 sayılı Kanunla değişik 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu, diğer mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile birlikte Afyonkarahisar Belediyesi imar planı ve mücavir alan sınırları içinde her türlü çalışmaları yapmak.

            -Her türlü imar planı yapımı (Nazım imar planı, Uygulama imar planı, Koruma amaçlı imar planı, İlave imar planı, Turizm amaçlı imar planı, Revizyon imar planı) ve plan değişiklikleri işlemlerinin yapılması, imar çapı taleplerinin değerlendirilmesi.

         Afyonkarahisar Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı olarak 1989 yılında oluşturulmuş bir birimdir.

 

3- HARİTA BİRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

           3194 sayılı İmar Kanunu'nun ve Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusuda hali hazır haritalar yapılır veya ihale yoluyla yaptırılarak kontrol edilir. Kontrol işleminden sonra Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmasını sağlar. Onaylanan hâlihazır Haritalara göre Belediyenin diğer birimlerinde altlık oluşturacak şekilde hali hazır harita ihtiyaçlarını Karşılar.   Kadastral paftalar da oluşan değişiklikleri Kadastro Müdürlüğü ile koordineli çalışarak güncelleştirir.   Belediye bünyesinde Mülkiyet araştırmaları yapar.   3194 sayılı İmar Kanunu'nun  11., 15.,  16 . ve 18. maddelerine göre imar uygulaması, ifraz, tevhid, yola terk ve ihdas işlemlerinin teknik dosyalarını hazırlar hazırlanan dosyaların araziye çakılma işlemlerini yapar. 

 

4- İSTİMLAK EMLAK BİRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

            2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa Göre 5 Yıllık İmar İstimlak Proğramı Doğrultusunda İhtiyaca Ve Kaynağa Göre Kamulaştırmalar Yapmak

            18. Madde İmar Uygulaması Sonucu Yol Ve Yeşil Alanda Kalan Binalara Enkaz Bedeli Ödeme

            3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine Göre İlgililere Taşınmaz Hissesi Ve Yol Fazlası Satış

            2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine Göre Vatandaş Mağduriyeti Olan Yol Ve Yeşil Alanda Kalan Taşınmazlarla Belediyemize Ait İmarlı Arsaların Takas-Trampa

            775 -6188 Ve 2942 Sayılı Yasaya Göre Tapu Siciline Belediyemizce Konulan Takyitlerin Terkini

            5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Hibe Alınması

            5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Arsa Tahsis Ve Devri 

            Mülkiyeti Belediyemize Ait Gayrimenkullerde Kat İrtifakı-Kat Mülkiyeti İle Belediyemiz Lehine İrtifak Ve Kaynak Tesisi

            Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacak Belediyemize Ait İşlemlerde Tapu Ferağı Verme

            İmar Kamulaştırma Mesai Programının Yapılması

            Yazışma Ve Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi 

 

5- KAÇAK İNŞAAT BİRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kaçak İnşaat Kontrol Birimi Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadır. Belediye imar sınırları ile mücavir alan sınırları dahilinde ruhsatsız yada ruhsata aykırı yapıları kontrol ederek ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde uygulama yapar.

 Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılar;

-         Ekip tarafından yapılan günlük kontroller neticesinde. 

-         Vatandaş tarafından yapılan yazılı şikayet dilekçeleri ile.

-         Telefon ihbarları ile.

-         Internet yolu ile yapılan ihbarlarla tespit edilmektedir.

            Herhangi bir şekilde böyle bir durumun tespiti halinde;

-         Ekip olarak görev yerine gidilir.

-         Söz konusu bina bulunur . Durum değerlendirmesi yapılır.

-         Ruhsatsız yada ruhsata aykırılık tespit edilirse 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre inşaat tespit ve durdurma zaptı düzenlenir.

-         10 gün içerisinde Belediye Encümenince İmar kanununun 42. Maddesine istinaden para cezası uygulanır.

-         Cumhuriyet Savcılığına kaçak veya ruhsata aykırı yapı yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunulur.

-         İlgilisinden 1 ay içerisinde ruhsata aykırılığı gidermesi veya ruhsatsız ise ruhsatlandırılması istenir. İlgili Kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirilir.

-         1 ay içerisinde ruhsata aykırılık giderilmez veya ruhsata bağlanamaz ise konu Belediye Encümenine sunulur. İmar kanunun 32. maddesine istinaden yıkım kararı alınır. İlgilisine tebliğ edilir.

-         İlgilisinin kendisi tarafından yıkım gerçekleşmez ise Belediyemizce yıkım yapılarak Encümen kararı gereği yerine getirilmiş olur.

-         İnşaatlardan çıkan hafriyat ve molozların, Belediyemizin belirlemiş olduğu alana dökümünü sağlanır.

 

6- NUMARATAJ BİRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

       -    Numarataj birimi olarak amacımız; kent bilgi sistemi projesi ile şehrimizin mahallelerinde bulunan yapıların cadde ve sokakların envanterini çıkararak kurum ve kuruluşlar arasında doğru bilgiye anında ulaşmak.

Hizmet kalitemizi yükselterek halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak. Kentimizin belediyesine olan güvenini artırarak hizmet hızının ve kalitesinin yükselmesini amaçlamaktayız.

-Belediyemiz yetki alanındaki CBS(Coğrafi Bilgi Sistemi) verilerinin sayısal ortamda oluşturulması.

-Afyonkarahisar Belediyesi internet sitesi üzerinden uygulanmakta olan Kent Rehberinin güncelliğinin sağlanması.

-Halkımızın ve Kamu Kurumlarının ihtiyaç duyduğu numarataj haritalarının oluşturulması ve basımı.

-Belediyemiz yetki alanındaki değişen yada yeni oluşan yollara isimlerinin verilmesi için belediye meclisine dosya hazırlayarak çıkan kararların uygulanması için sistemde yol isimlerini oluşturmak levhalarının yazılarak yerinde montajını sağlamak.

-Belediyemiz yetki alanındaki tüm binaların bağımsız bölümlerinin ve arsaların numarataj mevzuatına göre adreslerini belirlemek. Adres Kayıt Sisteminde açmak ve güncellemek.-UAVT sisteminde oluşturulan yapıların dış kapı ve iç kapı levhalarının birimimiz tarafından lazer makine ile levhalarının yazılarak yerine montajının yapılması.

-Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi verilecek olan yapı,bina,inşaatlara Ulusal Adres Veri Tabanı Sisteminde iç bağımsız ve dış kapı numaratajlarını oluşturmak.

Yanan yıkılan binaları Ulusal Adres Veri Tabanından (UAVT)  silmek.

-Mevcut yada yeni oluşan cadde sokak ve binaların fotoğrafları çekilmek suretiyle Kent Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun sağlanması.

-Vatandaşın ve kurumların adres ile ilgili sorunlarına yazılı veya sözlü olarak çözüm bularak, güncel adres bilgilerini vermek.

-Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelikte belirtildiği üzere mahallelerde yılda en az 1 defa yapıların ve numarataj levhalarının kontrolünün yapılması.

                                                                                                 

 

 


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 11308

 
DİĞER BAŞLIKLAR
Bilgi İşlem Birimi
İşletme Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İç Denetim Birimi
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü

26 Ağustos Tabiat Parkı

Afyonkarahisar Belediyesi Facebook'ta
Yönetim Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem | K7